Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Български

АКТУАЛНО

 ipoteka

 

  1. Противоречивата съдебна практика на ВКС

Поставеният въпрос се решава противоречиво в съдебната практика на ВКС.[1] Налице са две становища.

Според първото становище, възможно е вписаният акт, въз основа на който се извършва заличаване на ипотеката, да удостоверява несъществуващ факт относно погасяването на ипотечното право или да е недействителен. Съдията по вписванията няма правомощие да извършва материалноправна проверка, поради което е длъжен да го впише. Поради тази причина и с оглед на нуждата от защита на ипотекарния кредитор, ВКС приема, че след извършено заличаване на ипотеката ипотекарният кредитор има правото да иска от съдията по вписванията ново вписване на ипотеката.[2]

Според второто становище, заличаването на ипотеката има конститутивно действие. Ипотеката се погасява едва с извършване на заличаването – арг. от чл. 179, ал. 3 ЗЗД. Поради това се прави извод, че ипотекарният кредитор няма право да иска ново вписване на ипотеката, ако тя вече е заличена.[3]

Струва ми се, че на пръв поглед и двете становища като че ли съдържат логични правни аргументи. Поради това, за да се даде решение, мисля че първо трябва да се потърсят отговори на два съществени въпроса. По какъв начин трябва да се обясни правната конструкция на разпоредбите в чл. 179, ал. 3 ЗЗД? Приложима ли е тя в хипотезата на изтекъл 10-годишен срок по чл. 172, ал. 1 ЗЗД и извършено заличаване на ипотеката?

  1. По какъв начин трябва да се обясни правната конструкция на разпоредбите в чл. 179, ал. 3 ЗЗД?

По принцип заличаването на ипотеката има единствено за цел да доведе до знанието на всички трети лица осъществяването на юридическия факт на пълното или частично погасяване на ипотеката, който е възникнал преди момента на извършване на заличаването. Тоест, заличаването има само отразителна функция. Пример е публичната продан на ипотекирания имот в хипотезата на чл. 175, ал. 1, изр. първо ЗЗД. Юридическият факт, който погасява ипотеката по силата на закона, е влязлото в сила постановление за възлагане по чл. 496 ГПК, а не извършеното заличаване на ипотеката. Така е, например, и при други юридически факти – изпълнение на задължението относно обезпеченото вземане, договор по чл. 20а, ал. 2 ЗЗД за прекратяване на вече сключения договор за ипотека, договор по чл. 108 ЗЗД за опрощаване на вземанията по главния договор и т.н.

На тези аргументи като че ли може да бъде противопоставено буквалното тълкуване единствено на разпоредбата на чл. 179, ал. 3, изр. първо ЗЗД. В нея е посочено, че заличаването погасява ипотеката. Въз основа единствено на тази разпоредба като че ли може да се направи извод, че от заличаването възниква конститутивно действие.

Струва ми се, че този подход би бил неправилен. Трябва да се отдаде значение и на другите разпоредби, включени в съдържанието на чл. 179, ал. 3 ЗЗД. Според тях, ако актът, въз основа на който е станало заличаването, се обяви за недействителен, ипотеката може да се впише наново. В такъв случай тя има ред от новото вписване. Мисля, че при комплексното тълкуване на всички разпоредби на чл. 179, ал. 3 ЗЗД може да се направи извод, че законодателят не е уредил конститутивно действие на вписването, защото вписването не е елемент от фактическия състав, от който се погасява ипотеката. Както вече посочих, този фактически състав се счита завършен в по-ранен момент от извършване на заличаването. Поради това трябва да бъде изградена друга логическа и правна конструкция, която да предостави тълкуване на разпоредбите на чл. 179, ал. 3 ЗЗД.

Според мен чрез разпоредбите на чл. 179, ал. 3 ЗЗД законодателят е въвел в правния мир оборима презумпция, която има материалноправно естествоОт установяване на съществуващия юридически факт на заличаването на ипотеката за всички трети лица се предполага до доказване на противното, че е настъпил юридическият факт на погасяване на ипотеката. Тоест, от заличаването възниква чисто оповестително действие на вписването, но с оглед на защитата на всички трети лица, без значение на тяхната добросъвестност или недобросъвестност, се предполага, че ипотеката е изцяло или частично погасена.

Това предположение обаче не трябва да се абсолютизира. Презумпцията може да бъде оборена в рамките на състезателен исков процес, в който се иска прогласяване на вписания акт при заличаването за нищожен на някое от основанията по чл. 26, ал. 1 и 2 ЗЗД или унищожаването му на някое от основанията по чл. 28-33 ЗЗД – арг. от чл. 179, ал. 3, изр. второ ЗЗД. Затова при искане за ново вписване на ипотеката на основание чл. 179, ал. 3 ЗЗД, съдията по вписванията няма правомощие да се произнесе по материалноправния въпрос за съществуването на ипотеката. Той трябва да съобрази единствено оборимата презумпция по чл. 179, ал. 3 ЗЗД и да прецени дали ипотекарният кредитор му е предоставил като приложение към своята молба с искане за ново вписване доказателство, че тя е оборена в исково производство. Такова доказателство може да е единствено влязло в сила съдебно решение. Ако към молбата с искане за ново вписване е представен препис от съдебно решение, по силата на което вписаният акт относно заличаването на ипотеката е прогласен за нищожен или унищожен, тогава искането за извършване на ново вписване трябва да бъде уважено. В този случай ипотеката ще има ред от новото вписване. Ако обаче такова съдебно решение не е представено, съдията по вписванията трябва да постанови отказ от вписване – чл. 32а ПВ и чл. 83 ЗКИР. Без да е представено съдебно решение няма как да бъде удовлетворено изискването на чл. 179, ал. 3, изр. второ ЗЗД и да бъде валидно упражнено правото да се иска ново вписване на ипотеката.

  1. Приложим ли е чл. 179, ал. 3 ЗЗД в хипотезата на изтекъл 10-годишен срок по чл. 172, ал. 1 ЗЗД и извършено заличаване на ипотеката?

Тук обаче трябва да се подчертае, че в частната хипотеза на изтекъл 10-годишен срок на действие на вписването по чл. 172, ал. 1, изр. първо ЗЗД и извършено заличаване на ипотеката, то презумпцията по чл. 179, ал. 3 ЗЗД не може да бъде оборена. Задължително изискване за извършване на ново вписване в хипотезата на чл. 179, ал. 3 ЗЗД е възможността вписаният акт при извършване на заличаването на ипотеката да може да бъде прогласен за недействителен по исков ред. Според мен такава възможност не съществува при заличаване на ипотеката в разглежданата хипотеза, тъй като актът, който се вписва, е молбата на заинтересованото лице – арг. от чл. 22 ПВ. Тази молба няма характеристиката на едностранна сделка, а представлява процесуален акт с публичноправен характер, с който се поставя началото на охранителното производство по вписване. Поради тази причина спрямо молбата не може да се приложи нормата на чл. 44 ЗЗД, даваща възможност за съответно прилагане на правилата на договорите към едностранните сделки, и да се иска от съда прогласяване на недействителността й. Трябва да се държи сметка, че подлежащият на вписване акт в тази хипотеза на заличаване няма частноправен характер, а публичноправен. Поради това основанията по чл. 26-33 ЗЗД за недействителност на договорите не намират приложение към правния режим на молбата, с която се иска заличаване на ипотеката.

От това следва и изводът, че съдията по вписванията няма правомощие да разпореди извършване на ново вписване на основание чл. 179, ал. 3, изр. трето ЗЗД, защото ипотекарният кредитор няма как да му предостави влязло в сила съдебно решение, с което молбата за заличаване на ипотеката е прогласена за недействителна. Поради това, ако ипотекарният кредитор отправи искане за ново вписване, съдията по вписванията трябва да постанови отказ от вписване – чл. 32а ПВ и чл. 83 ЗКИР.

  1. Извод

Като обобщение на гореизложеното, струва ми се че е най-правилно да се приеме решението, че при изтичане на 10-годишния срок на действие на вписването по чл. 172, ал. 1, изр. първо ЗЗД и извършено заличаване на ипотеката, ипотекарният кредитор няма правото да иска ново вписване на ипотеката по смисъла на чл. 179, ал. 3 ЗЗД.

[1] Вж. опр. № 47 от 20.03.2018 г. по ч. гр. д. №  631/2018 г., II г. о. на ВКС, в което е направено предложение до ОСГТК на ВКС да се произнесе по въпроса: „Може ли да се впише наново ипотека съгласно чл. 172, ал.2 ЗЗД, ако е изтекъл десетгодишният срок на действие на вписването и ипотеката вече е била заличена по реда на чл.22 от Правилника за вписванията“.
[2] Вж. опр. № 197 от 21.04.2016 г. по ч. гр. д. № 1467/2016 г., IV г. о. на ВКС.
[3] Вж. опр. № 69 от 26.01.2012 г. по ч. търг. д. № 818/2011 г., I т. о. на ВКС; опр. № 173 от 09.06.2015 г. по ч. гр. д. № 1254/2015 г., II г. о. на ВКС; опр. № 564 от 28.10.2015 г. по ч. търг. д. № 2470/2015 г., I т. о. на ВКС; опр. № 218 от 27.04.2017 г. по ч. гр. д. № 331/2017 г., ІV г. о. на ВКС.
lichni dokumenti
Ное 06, 2020

Удължиха с 6 месеца валидността на личните документи, които изтичат до 31 януари 2021 г.

Заради коронавируса срокът на валидност на личните документи, който изтича до 31 януари 2021 г., се удължава с шест месеца. Това реши окончателно парламентът днес с промени в закона за извънредното положение. Целта е да няма струпвания на хора пред гишетата за подмяна на лични документи в месеците, когато се очаква ръст на заболелите. Който иска обаче, може да подмени документите си. До момента… Повече...
Agencia po vpisvaniata
Окт 22, 2020

Нов код сменя сегашния БУЛСТАТ на свободните професии

Упражняващите свободна професия, като адвокатите, вече няма да имат код по БУЛСТАТ, който съвпада с единния им граждански номер. Това решиха днес депутатите, като приеха на второ четене промени в Закона за регистър БУЛСТАТ. Новите кодове ще са 9, а не 10-цифрени. Те ще бъдат въведени служебно от Агенцията по вписванията. Депутатите ѝ дадоха 14 месеца, за да го направи. В момента кодът по БУЛСТАТ… Повече...
news 7
Окт 15, 2020

Правителството предложи удължаване на срока за пререгистрация на фондациите

Срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел във водения от Агенцията по вписване регистър да се удължи до 31 декември 2022 г. - това предлага правителството с приет днес (14.10.2020 г.) проект за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Целта е да се избегнат забавянията, предизвикани от извънредното положение заради пандемията от коронавируса и последвалата… Повече...
Notarius
Ян 06, 2020

Започва унищожаване на нотариални дела от 2014 г.

Председателят на Нотариалната камара Красимир Анадолиев издаде заповед да започне унищожаването на нотариалните дела от 2014 г. Техният срок на съхранение е 5 години и вече е изтекъл, затова те подлежат на унищожаване след съгласуване със съответния държавен архив. Това не се отнася до делата за извършване или отмяна на нотариално завещание или за депозиране на саморъчно такова или на документи и… Повече...
business 962364 1920
Апр 08, 2019

От кога тече 6-месечният срок за унищожаване на личните данни на кандидатите за работа?

Полезна информация за работодателите и фирмите, осъществяващи дейност по подбор на персонал: Срокът за унищожаване на личните данни на кандидатите за работа, който по закон е шест месеца, започва да тече от момента на приключване на процедурата, респективно след изтичане на сроковете за обжалването ѝ, като е налице правна възможност за удължаване на 6-месечния срок със съгласието на кандидата, за… Повече...
buzines
Фев 15, 2019

Около 85 000 фирми трябва да декларират действителните си собственици

Около 85 хиляди фирми и юридически лица с нестопанска цел следва да подадат декларации за действителните си собственици в срока, регламентиран от законодателя – 01.02.2019 – 31.05.2019, съобщават от Агенцията по вписванията. Подаването на тези декларации стана необходимо по силата на Закона за мерките срещу изпиране на пари, който беше приет в изпълнение на изискване за синхронизация с европейска… Повече...
zaverka
Фев 15, 2019

Отпада необходимостта от заверка на официални документи в ЕС

Oт утре в целия Европейски съюз ще започнат да се прилагат нови правила, с които се намаляват разходите и формалностите за гражданите, които живеят извън собствената си страна, предаде пресслужбата на Европейската комисия. В момента хората, които се преместват или живеят в друга държава от ЕС, трябва да заверяват издадените им официални документи (например удостоверение за раждане, брак или… Повече...
kl
Фев 07, 2019

По-строги наказания за домашно насилие предвиждат приетите днес промени в Наказателния кодекс

Народното събрание прие днес окончателно промените в Наказателния кодекс (НК), свързани с домашното насилие. С промените се въвежда сериозно увеличение на глобите за родители, които не изпълняват съдебно решение за упражняването на родителски права и режим за контакт с детето. Това престъпление вече няма да се наказва алтернативно с пробация или глоба, а ще се налагат и двете. Наред с това в нов… Повече...
ministerstvo na pravosadieto
Ян 16, 2019

Кандидатите за българско гражданство вече се записват онлайн за интервю

Кандидатите за българско гражданство вече няма да чакат излишно за насрочване на интервю, след като са подали документите си. От 1 януари чужденците могат да резервират онлайн дата и час за подаване на документи чрез автоматизираната информационна система на дирекция „Българско гражданство“ и ако документацията е изрядна, интервюто с тях ще се провежда веднага, съобщава Lex.bg. Това е едно от… Повече...
pari peralnya
Сеп 18, 2018

До 1 февруари 2019 г. целият бизнес трябва да декларира действителните си собственици

До 1 февруари 2019 г. всички фирми в България трябва да обявят в Търговския регистър кои са действителните им собственици. Това предвижда новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), който влезе в сила в края на март. Новите изисквания за деклариране на действителния собственик обаче не започнаха да се прилагат от влизането в сила на закона, тъй като преди това да стане, трябва да се… Повече...
Авг 15, 2018

Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България

Министерският съвет прие изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ). Промените произтичат от изменения и допълнения на Закона за чужденците в Република България, от изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1953 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за утвърждаване на европейски пътен документ за връщането на незаконно… Повече...
news 7
Юни 24, 2018

Имате сдружение, регистрирано преди 01.01.2018 г.? - Трябва да го пререгистрирате. Вижте защо и как

До края на 2017 г. всяка неправителствена организация (сдружение или фондация) се регистрираше в окръжен съд по седалище на организацията и регистър БУЛСТАТ. От 01.01.2018г., обаче, сдруженията и фондациите вече се регистрират в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Той вече носи името Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Това стана след изменение на… Повече...
news 5
Юни 24, 2018

Братя, сестри, баби, дядовци и внуци на починалия имат право на обезщетение за неимуществени вреди

Братята, сестрите, бабите, дядовците и внуците на починалия имат право на обезщетение за неимуществени вреди, причинени от неговата смърт. Това постановиха Наказателната, Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд в съвместно тълкувателно решение. Пълният текст на тълкувателното решение Това им тълкуване се отнася до търсенето на компенсация в наказателния процес. Като с… Повече...
news 6
Юни 24, 2018

Навлизат ли роботите в правната професия и възможно ли е роботът да замени човека с неговата креативност и инициативност

"Предизвикателствата пред правната професия, произтичащи от програмата на ЕС за дигитализация" или може ли изкуственият интелект да замени адвоката и какви са границите при използването на новите технологии в адвокатската професия, обсъждаха юристи на 22 юни 2018 г. в София, по време на международна конференция, организирана от Висшия адвокатски съвет. В конференцията участваха еврокомисарят по… Повече...
privacy policy
Юни 22, 2018

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА BGADVOKAT.BG

С настоящото имаме за цел да ви осведомим за това как ние, като администратор на данни, обработваме вашите лични данни в процеса на нашите взаимоотношения при ползването на нашия уебсайт. 1. Обработване на данни съгласно настоящите правила Тези правила се прилагат спрямо обработването на лични данни на посетители и потребители на bgadvokat.bg, (по- долу общо „уебсайта“). 2. Каква информация… Повече...