Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Български

АКТУАЛНО

ministerski savet

 

Министерският съвет прие изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ). Промените произтичат от изменения и допълнения на Закона за чужденците в Република България, от изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1953 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за утвърждаване на европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави и за отмяна на Препоръката на Съвета от 30 ноември 1994 г. промяна на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. Те произтичат и от установена необходимост да бъдат облекчени процедурите при кандидатстване за получаване право на пребиваване спрямо чужденци от български произход - граждани на трети страни, което да доведе до повишаване на възможностите за достъп на квалифицирана работна сила на българския пазар на труда. В документа се прецизират и отделни разпоредби, съобразени с констатирани неточности при тяхното практическо прилагане.

Създаден е нов чл. 10а, в който се пояснява, че при подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване, чужденецът следва да представи необходимите документи, съгласно основанието на което кандидатства за получаване право на пребиваване.

Допълнението в ал. 5 на чл. 11 предвижда, че когато чужденец от български произход е влязъл законно на територията на страната ни и не притежава виза за дългосрочно пребиваване, но представя регистриран в Националната агенция по приходите трудов договор с местен работодател, ще може да получи право на пребиваване, без да притежава съответната виза. По този начин чужденецът ще има право да кандидатства за статут на постоянно пребиваващ след заплащане на предвидената такса, но без да преустановява работа и да напуска територията на Република България, в изпълнение на процедура за получаване на виза.

Промените на чл. 12 и чл. 14, ал. 1, т. 2 кореспондират с направените изменения в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. С тях отпада изискването за заплащане на държавна такса по чл. 10. ал. 3 от Тарифата за получаване право на пребиваване на основанията, посочени съответно в чл. 12, ал 1и чл. 14, ал. 1 ППЗЧРБ.

Допълнението на чл. 14, ал. 4 ще доведе до намаляване срока за разглеждане на заявленията на чужденци, кандидатстващи за получаване на Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ - от 14-дневеи на 7-дневен.

Редакцията на чл. 16 прецизира процедурата, която се прилага за получаване право на продължително пребиваване спрямо чужденци, които осъществяват търговска дейност в страната по законоустановения ред и уточнява документите, които се прилагат служебно от службите за административен контрол на чужденците и тези, които се предоставят от самите чужденци.

Създаването на чл. 29а и чл. 32в и измененията на чл. 30-32 са свързани с въведената в Закона за чужденците в Република България Директива 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми ,,au pair“.

Допълнението на чл. 35. ал. 1 ще намали административната тежест за чужденците от български произход, които кандидатстват за получаване на право на постоянно пребиваване, тъй като няма да им бъдат изисквани доказателства за издръжка.

Промените на чл. 51 и чл. 54 са аналогични на тези в чл. 12 и чл. 14 и са свързани с отпадането на държавната такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4.

Редакцията на чл. 62 произтича от необходимостта за прецизиране на процедурата по предоставяне право на пребиваване на малолетни или непълнолетни чужденци.

Създаването на Глава втора „б“ е свързано с измененията на ЗЧРЬ и е продиктувано от необходимостта да бъде създаден ред, по който установените непридружени деца чужденци на територията на Република България да бъдат настанявани в специализираните институции. Тази промяна отразява и получените предложения и бележки от Българския хелзинкски комитет и Върховният комисар на ООН за бежанците.

Измененията на чл. 68, чл. 69, чл. 71 и чл. 75 са продиктувани от тяхното практическо прилагане, свързано с дейността на Главна дирекция „Гранична полиция“ при връщането или експулсирането на чужденците.

Измененията в чл. 72 и създаването на нови чл.72а-72г са свързани с необходимостта от създаването на ред, по който ще се прилагат въведените със ЗЧРБ допълнителни мерки за обезпечаване на връщането на граждани на трети страни в съответствие с Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г., които са алтернатива на принудителното настаняване на чужденци в Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) към дирекция „Миграция“. Предвидена е и възможност за ежеседмично явяване на чужденци в структура на МВР, които са освободени от СДВНЧ, като това ще доведе до създаване на механизъм за контрол на незаконно пребиваващи чужденци, които са извън домовете към дирекция „Миграция“.

С редакцията на чл. 74. ал. 1 и създаването на нов чл. 74а се съобразяват изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1953 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за утвърждаване на европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави и за отмяна на Препоръка на Съвета от 30 ноември 1994 г., като се създава ред, по който да се издава Европейски пътен документ. Това ще улесни осъществяването на връщането в рамките на споразумения за обратно приемане, сключени от държавите членки с трети държави.

Предвидената промяна на Правилника за издаване на българските лични документи произтича от необходимостта да бъде преодоляно различието при изписване на имена на чужденци, влезли на територия та на Република България с документ за задгранично пътуване, но притежаващи акт за раждане, съставен в Република България.

lichni dokumenti
Ное 06, 2020

Удължиха с 6 месеца валидността на личните документи, които изтичат до 31 януари 2021 г.

Заради коронавируса срокът на валидност на личните документи, който изтича до 31 януари 2021 г., се удължава с шест месеца. Това реши окончателно парламентът днес с промени в закона за извънредното положение. Целта е да няма струпвания на хора пред гишетата за подмяна на лични документи в месеците, когато се очаква ръст на заболелите. Който иска обаче, може да подмени документите си. До момента… Повече...
Agencia po vpisvaniata
Окт 22, 2020

Нов код сменя сегашния БУЛСТАТ на свободните професии

Упражняващите свободна професия, като адвокатите, вече няма да имат код по БУЛСТАТ, който съвпада с единния им граждански номер. Това решиха днес депутатите, като приеха на второ четене промени в Закона за регистър БУЛСТАТ. Новите кодове ще са 9, а не 10-цифрени. Те ще бъдат въведени служебно от Агенцията по вписванията. Депутатите ѝ дадоха 14 месеца, за да го направи. В момента кодът по БУЛСТАТ… Повече...
news 7
Окт 15, 2020

Правителството предложи удължаване на срока за пререгистрация на фондациите

Срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел във водения от Агенцията по вписване регистър да се удължи до 31 декември 2022 г. - това предлага правителството с приет днес (14.10.2020 г.) проект за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Целта е да се избегнат забавянията, предизвикани от извънредното положение заради пандемията от коронавируса и последвалата… Повече...
Notarius
Ян 06, 2020

Започва унищожаване на нотариални дела от 2014 г.

Председателят на Нотариалната камара Красимир Анадолиев издаде заповед да започне унищожаването на нотариалните дела от 2014 г. Техният срок на съхранение е 5 години и вече е изтекъл, затова те подлежат на унищожаване след съгласуване със съответния държавен архив. Това не се отнася до делата за извършване или отмяна на нотариално завещание или за депозиране на саморъчно такова или на документи и… Повече...
business 962364 1920
Апр 08, 2019

От кога тече 6-месечният срок за унищожаване на личните данни на кандидатите за работа?

Полезна информация за работодателите и фирмите, осъществяващи дейност по подбор на персонал: Срокът за унищожаване на личните данни на кандидатите за работа, който по закон е шест месеца, започва да тече от момента на приключване на процедурата, респективно след изтичане на сроковете за обжалването ѝ, като е налице правна възможност за удължаване на 6-месечния срок със съгласието на кандидата, за… Повече...
buzines
Фев 15, 2019

Около 85 000 фирми трябва да декларират действителните си собственици

Около 85 хиляди фирми и юридически лица с нестопанска цел следва да подадат декларации за действителните си собственици в срока, регламентиран от законодателя – 01.02.2019 – 31.05.2019, съобщават от Агенцията по вписванията. Подаването на тези декларации стана необходимо по силата на Закона за мерките срещу изпиране на пари, който беше приет в изпълнение на изискване за синхронизация с европейска… Повече...
zaverka
Фев 15, 2019

Отпада необходимостта от заверка на официални документи в ЕС

Oт утре в целия Европейски съюз ще започнат да се прилагат нови правила, с които се намаляват разходите и формалностите за гражданите, които живеят извън собствената си страна, предаде пресслужбата на Европейската комисия. В момента хората, които се преместват или живеят в друга държава от ЕС, трябва да заверяват издадените им официални документи (например удостоверение за раждане, брак или… Повече...
kl
Фев 07, 2019

По-строги наказания за домашно насилие предвиждат приетите днес промени в Наказателния кодекс

Народното събрание прие днес окончателно промените в Наказателния кодекс (НК), свързани с домашното насилие. С промените се въвежда сериозно увеличение на глобите за родители, които не изпълняват съдебно решение за упражняването на родителски права и режим за контакт с детето. Това престъпление вече няма да се наказва алтернативно с пробация или глоба, а ще се налагат и двете. Наред с това в нов… Повече...
ministerstvo na pravosadieto
Ян 16, 2019

Кандидатите за българско гражданство вече се записват онлайн за интервю

Кандидатите за българско гражданство вече няма да чакат излишно за насрочване на интервю, след като са подали документите си. От 1 януари чужденците могат да резервират онлайн дата и час за подаване на документи чрез автоматизираната информационна система на дирекция „Българско гражданство“ и ако документацията е изрядна, интервюто с тях ще се провежда веднага, съобщава Lex.bg. Това е едно от… Повече...
ipoteka
Окт 19, 2018

Кредиторът не може да иска ново вписване на ипотеката след заличаването ѝ

Противоречивата съдебна практика на ВКС Поставеният въпрос се решава противоречиво в съдебната практика на ВКС.[1] Налице са две становища. Според първото становище, възможно е вписаният акт, въз основа на който се извършва заличаване на ипотеката, да удостоверява несъществуващ факт относно погасяването на ипотечното право или да е недействителен. Съдията по вписванията няма правомощие да… Повече...
pari peralnya
Сеп 18, 2018

До 1 февруари 2019 г. целият бизнес трябва да декларира действителните си собственици

До 1 февруари 2019 г. всички фирми в България трябва да обявят в Търговския регистър кои са действителните им собственици. Това предвижда новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), който влезе в сила в края на март. Новите изисквания за деклариране на действителния собственик обаче не започнаха да се прилагат от влизането в сила на закона, тъй като преди това да стане, трябва да се… Повече...
news 7
Юни 24, 2018

Имате сдружение, регистрирано преди 01.01.2018 г.? - Трябва да го пререгистрирате. Вижте защо и как

До края на 2017 г. всяка неправителствена организация (сдружение или фондация) се регистрираше в окръжен съд по седалище на организацията и регистър БУЛСТАТ. От 01.01.2018г., обаче, сдруженията и фондациите вече се регистрират в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Той вече носи името Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Това стана след изменение на… Повече...
news 5
Юни 24, 2018

Братя, сестри, баби, дядовци и внуци на починалия имат право на обезщетение за неимуществени вреди

Братята, сестрите, бабите, дядовците и внуците на починалия имат право на обезщетение за неимуществени вреди, причинени от неговата смърт. Това постановиха Наказателната, Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд в съвместно тълкувателно решение. Пълният текст на тълкувателното решение Това им тълкуване се отнася до търсенето на компенсация в наказателния процес. Като с… Повече...
news 6
Юни 24, 2018

Навлизат ли роботите в правната професия и възможно ли е роботът да замени човека с неговата креативност и инициативност

"Предизвикателствата пред правната професия, произтичащи от програмата на ЕС за дигитализация" или може ли изкуственият интелект да замени адвоката и какви са границите при използването на новите технологии в адвокатската професия, обсъждаха юристи на 22 юни 2018 г. в София, по време на международна конференция, организирана от Висшия адвокатски съвет. В конференцията участваха еврокомисарят по… Повече...
privacy policy
Юни 22, 2018

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА BGADVOKAT.BG

С настоящото имаме за цел да ви осведомим за това как ние, като администратор на данни, обработваме вашите лични данни в процеса на нашите взаимоотношения при ползването на нашия уебсайт. 1. Обработване на данни съгласно настоящите правила Тези правила се прилагат спрямо обработването на лични данни на посетители и потребители на bgadvokat.bg, (по- долу общо „уебсайта“). 2. Каква информация… Повече...